Ochrana osobních údajů

Milí klienti, dodavatelé a návštěvníci našich webových stránek

bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně. Seznamte se, prosím, se zásadami jejich zpracování a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ).
Pokud jste naším dodavatelem, zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu www.sofidesign.cz svěřujete nám své osobní údaje.

Kdo je správce?

Zpracovatelem osobních údajů Sofi Design, s.r.o. a na www.sofidesign.cz je Sofi Design, s.r.o, IČO 27959597, DIČ CZ27959597 se sídlem Starodubečská 526/16a, Praha 10-Dubeč, 10700. Společnost vedená u Městského soudu v Praze číslo spisu 129513C.

Jediným společníkem a jednatelkou firmy je Mgr. Jana Černegová
Korespondenční adresa: Starodubečská 526/16a, Praha 10-Dubeč, 10700
kontaktní telefon: +420 774 804 746
Kontaktní email: info@sofidesign.cz

Vaše osobní údaje zpracovává jako správce Mg. Jana Černegová, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele, kteří jí se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na Sofi Design, s.r.o. budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat
na e-mail: info@sofidesign.cz nebo cernegova@sofidesign.cz

Prohlášení

Prohlašujeme tímto, že Mg. Jana Černegová jako správce vašich osobních údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Sofi Design, s.r.o. zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 

Jaká data zpracováváme

1. Fyzická osoba: jméno, e-mail, telefon a adresu pro komunikaci v rámci našich zakázek. Jak elektronickou podobu, tištěnou korespondenci, telefonicky i osobně.

2.Právnická osoba: název obchodní společnosti, fakturační údaje, sídlo, IČO, DIČ pro zajištění přípravy a plnění smluv nebo objednávek a následnou fakturaci, včetně řešení reklamací. Jak elektronickou podobu, tištěnou korespondenci, telefonicky i osobně.

 

Zdroje osobních údajů

1.    přímo od klientů, návštěvníků ( e-maily, telefon, sociální sítě, vizitky aj.) 

2.    na akcích, kterých jsme se obchodně účastnili. Kontaktní údaje klientů, kteří nám dali kontakt osobně, mailem nebo telefonicky.

 

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

1.    adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, bydliště) a údaje umožňující kontakt    s klientem (telefonní číslo, e-mailová adresa).

2.    údaje zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany klienta, návštěvníka (fotografie realizací)

 

Kategorie klientů, návštěvníků

1.    klienti, designéři, architekti mající oprávněný zájem o spolupráci

2.    návštěvník webu www.sofidesign.cz

3.    zájemce o činnost koupelnového studia Sofi Design, s.r.o.

 

Kategorie příjemců osobních údajů

1.    správce

2.    tým Sofi Design, s r.o. (zaměstnanci Lenka Topinková a Antonín Mareček) 

3.    externí účetní

 

Účel zpracování osobních údajů obsažené v rámci souhlasu klienta, návštěvníka, dodavatele, výrobce

1.    adresy, jména, kontakty

1.    k evidenci plateb za zboží a další akce vedení účetnictví . Jste-li našimi zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

2.    k posílání newsletterů a informací o dění koupelnového studia (například o konání akcí, novinkách v sortimentu), doporučení na akce studia, slevy, atd.

3.   marketing - zasílání newsletterů, nabídek, pozvánek, tištěných a dalších propagačních materiálů.

Jste-li našimi zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu činnosti našeho studia popřípadě do odvolání souhlasu Vámi.

1.    telefonní komunikaci týkající se vašich zakázek, objednávek, plateb a souvisejících informací

 

2.    fotografie , k prezentaci na našich webových stránkách, na sociálních sítích v případě souhlasu klientů

 

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedla jinak. Popř. do odvolání souhlasu s jejich zpracováním.

Fakturační údaje musíme ponechat v evidenci zákona o DPH po dobu 10-let. Údaje potřebné pro vedení účetnictví a plnění zákonných povinností předáváme ke zpracování externímu zpracovateli účetnictví.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Přístup k nim mají pouze k tomu určené a řádně proškolené osoby.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům má přístup správce, přístup tým Sofi Design, s.r.o. a účetní. 

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než mi a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: Facebook a Google.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako zde uvádíme.

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: info@sofidesign.cz nebo cernegova@sofidesign.cz
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.


Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 14 dní.
Právo na výmaz (být zapomenut) Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
V některých případech jsem vázána a zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li naším zákazníkem na základě svého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit jejich zasílání prostřednictvím vyjádření nesouhlasu na email info@sofidesign.cz nebo poštou na adresu firmy.

 

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že já, náš účetní a tým Sofi Design, s.r.o., který zpracovává a bude zpracovávat Vaše osobní údaje, je povinnen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů. V případě dotazů, žádostí nebo připomínek týkajících se těchto zásad ochrany osobních údajů se na nás bez váhání obraťte a to elektronicky na email info@sofidesign.cz nebo poštou na adresu firmy.